Greenhouse Frog Eleutherodactylus planirostris
Distribution Map
Distribution of the Greenhouse Frog (Eleutherodactylus planirostris)
Photographs