Southern Watersnake Nerodia fasciata
Distribution Map
Distribution of the Southern Watersnake (Nerodia fasciata)
Photographs